Едно от основните направления в дейността на Университетския медико-дентален център е свързано със стимулираното и повишаването на научния потенциал, внедряване в практиката на иновативни методи за лечение при дентални заболявания и развитието на задълбочено клиничното мислене на специалистите. Благодарение на реализирането на политиката за развитие на младите лекари и упоритата им работа – признанията за успеха не закъсняха.

През последната седмица на Септември се проведоха публичните защити за присъждане на научна степен „Доктор на медицинските науки“ на доц. д-р Владимир Панов и образователна и научна степен „Доктор“ на д-р Христиана Маджова, която стана и най-младия лекар по дентална медицина защитил дисертационен труд във Факултета по дентална медицина – Варна. В състава на Научното жури по процедурите беше и основоположникът на денталната имплантология в България – Акад. д- р Николай Попов. Носителят на най – високото отличие на Българската академия на науките изрази радостта си от факта, че „борбата за развитие на науката върви с пълна сила в Медицински университет – Варна.“

В началото на месец Октомври, след провеждане на конкурс от Научно жури, бе утвърден изборът за заемане на академична длъжност „Доцент“ от: д-р Георги Папанчев, д.м. по научна специалност „Орална хирургия“, д-р Цветелина Борисова, д.м. по научна специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ и от д-р Радосвета Андреева, д.м по научна специалност „Детска дентална медицина“. Корифеите на стоматологията в България, които бях част от научните журита – Проф. д-р Петър Кавлаков, д.м., Проф. д-р Ангелина Киселова, д.м.н., Проф. д-р Вера Крумова, д.м., Доц. д-р Лилия Дойчинова, д.м., Доц. д-р Ася Кръстева, д.м., Доц. д-р Георги Томов, д.м. и други изтъкнати лекари – дадоха своите положителни оценки относно качествата на кандидатите, свързани с учебната и научноизследователската им дейност.

Лекарите по дентална медицина в Университетския медико-дентален център, заемащи академични длъжности, които консултират и извършват лечение са:

  • Проф. д-р Стефан Пеев, д.м.н.
  • Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.
  • Доц. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н.
  • Доц. д-р Георги Папанчев, д.м.
  • Доц. д-р Христина Арнаутска, д.м.
  • Доц. д-р Владимир Панов, д.м.н.
  • Доц. Д-р Цветелина Борисова, д.м.
  • Доц. др- Радосвета Андреева, д.м.
  • Доц. д-р Стоян Кацаров, д.м.
  • Доц. д-р Марио Милков, д.м.

 

Университетският медико-дентален център декларира визия на иновативен лидер в областта на денталната медицина, внедрявайки нови световни технологии в практиката за максимална полза на пациентите. Поддържането на най-високо ниво на медицинските стандарти и ангажираността с научните и образователните изследвания са главната цел, която Центърът следва от създаването си.