Основни проблеми в детската дентална медицина
 Основни проблеми в детската дентална медицина
Автор: Милена Георгиева-Димитрова
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2020
ISBN: 978-619-221-263-6
Монографията е интересно и полезно четиво не само за студенти, но и за общопрактикуващи и специалисти в различни области на денталната медицина.

Авторът, д-р Милена Георгиева-Димитрова, представя подробно и систематизирано проучване на най-често срещаните дентални заболявания в детска възраст. Тя представя проблемите в различните възрастови групи, като ги подкрепя със собствени епидемиологични проучвания и клинични изследвания. Богатият набор от онагледени клинични случаи и тяхното клинично решаване дава един допълнителен, съвременен и по-различен поглед за лечението на силно разрушени зъби при деца. Читателят ще оцени високо общите лечебни насоки, възможните методи и средства, представени с лесно достъпна практическа полза.
етиология и лечение на периимплантита
 Етиология и лечение на периимплантита
Автор: Елица Събева-Пеева
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2020
ISBN: 978-619-221-249-0
Монографията третира един сериозен проблем на съвременната клинична практика – периимплантните възпалителни процеси. Авторът разглежда подробно етиологията на периимплантните заболявания и връзката им с изключително разпространените плаково индуцирани възпалителни заболявания на пародонта. Разгледани са приликите и разликите между двете заболявания. Пародонтитът е една от най-честите причини за загуба на зъби и рисков фактор за успеха на имплантното лечение. Обект на монографията са и диагностиката и лечението на плаково индуцираните възпалителни заболявания на пародонта.

Научният труд изследва цялостно и изчерпателно разглежданата тема. Подробно се разясняват рисковите фактори, свързани с развитието и прогресията на периимплантния мукозит и периимплантита, като се обобщават мерки за превенция и ограничаване на вредните им ефекти. Обхванати са всички клинични методи за диагностика на периимплантните заболявания и свързаните с тях находки. Разгледани са съвременни класификации на заболяванията на пародонта и периимплантните тъкани. Представени са утвърдени лечебни подходи, включващи нехирургична, антибиотична, резективна и регенеративна терапия на периимплантита, както и свързаните с тях резултати.
инвазивно лечение на пулпити
 Инвазивно лечение на необратимите пулпити на временните зъби
Автор: Добринка Дамянова
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2020
ISBN: 978-619-221-255-1
Книгата е насочена към преподаватели, изследователи, студенти по дентална медицина, общопрактикуващи лекари и други дентални специалисти. Автор на монографията е д-р Добринка Дамянова, главен асистент в МУ-Варна с успешна научно-преподавателска и лечебна практика.

Целта на монографията на д-р Дамянова е да даде задълбочена и точна информация за прилаганите у нас и в световната практика методи за инвазивно лечение на кариеса и необратимите пулпити на временните зъби, както и тяхната клинична ефикасност. Представени са както конвенционалните методи за лечение на необратимите пулпити, така и съвременните методи за пулпотомия на временните зъби.
нехирургична парадонтална терапия
 Нехирургична пародонтална терапия – основни принципи
Автор: Мария Митева
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2019
ISBN: 978-619-221-230-8
Монографията представя изчерпателна и актуална информация за анатомията, диагнозата, лечението и поддръжката на пародонталните заболявания. Сериозно внимание обръща на значението на събирането на данни, като предпоставка за поставяне на точна диагноза.

Книгата е изключително актуална във времето на имплантатното лечение, когато дълготрайният успех и преживяемост на поставените имплантати е тясно свързана с пародонталната подготовка на пациентите и впоследствие пародонтална поддръжка. Специалисти оценяват текста като уникален по своето внимание към нехирургичното лечение, фокусирайки успеха върху строги и последователни действия. Авторът предлага и практически насоки за поддържане на пародонта в опит да се постигне дългосрочно здраве на пациенти с пародонтит.
Подробната и систематизирана информация, в съчетание с приложените фигури, таблици, илюстрации и подбрани авторски снимки я правят интересна и лесна за разбиране.
 Приложение на конично-лъчевия томограф при предоперативна диагностика в оралната хирургия
Автор: Тихомир Георгиев
Година на издаване: 2017
ISBN: 9786192210472
Монографията на проф. д-р Тихомир Георгиев цели да запознае денталните лекари и специализантите по орална хирургия с възможностите на съвременните рентгенологични методи, техните индикации и приложение в лечебната практика на денталната медицина. Разглежда използването на компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ехография, PET скенер и др. за диагностика и определяне на характера на различни орални увреждания.
Костна аугментация в денталната имплантология
Автор: Стефан Пеев
Година на издаване: [2016]
ISBN: 978-619-7137-74-3 Настоящата монография е посветена на един специфичен проблем в денталната имплантология – дефицита на наличната кост и методите за лечение с помощта на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост. В настоящия труд е представена съвременна трактовка на проблема, който обобщава актуалните концепции в костната аугментация и нейните алтернативи и обобщава 18-годишния клиничен и изследователски опит на автора по разглежданата проблематика. Книгата е предназначена за всички клиницисти, проявяващи интерес към денталната имплантология, и може да послужи в подготовката на специализантите по дентална имплантология и граничните дисциплини.
Диагностика и лечебни подходи при отклонение в пробива на постоянните зъби
Автор: Христина Арнаутска
Категория: Монографии
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-75-0
 Повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп
Автор: Георги Папанчев
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-221-004-5 В представената монография – споделят рецензентите – е обобщен богат литературен материал и са представени съвременни тенденции при повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп. Монографията е онагледена със снимки, диаграми и собствени клинични случаи на автора. В нея са разгледани историческото развитие, хирургичната анатомия на максиларния синус, костно възстановителни материали използвани при повдигането на пода на максиларния синус, рентгенологична диагностика и планировка, хирургични техники и усложнения при повдигане на пода на максиларния синус с латерален достъп. Авторът споделя своя клиничен опит и прави ретроспективен анализ върху резултатите от аугментационните процедури на максиларния синус при използване на различни костновъзстановителни материали, като проследява темповете на костна регенерация. Монографията е предназначена за  клиницисти, проявяващи интерес по темата за денталната имплантология и прилагането на имплантати при протезирането на зъбните редици.
 Комбинирани подходи и методи при лечение на възпалителните заболявания на пулпата и периодонциума
Автор: Цветелина Борисова
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-7137-96-5 Представената монография отразява клиничния опит и модерните виждания на автора върху комбинираните подходи при лечение на периапикални лезии от ендодонтски произход. В нея са разгледани индикации и контраиндикации за ендодонтско хирургично лечение, класификация на ендодонтско-хирургичните процедури, същност на апикалната остеотомия, ретроградна препарация и запълване, периапикален кюретаж, резекция на зъбния корен, ретроградно запълване, материали за ретроградно запълване, изисквания към материалите за ретроградно запълване, видове възпалителни процеси от ендодонтски произход. Монографията е онагледена с авторски таблици, фигури и богат снимков материал (общо 63 фигури). Авторката споделя своя клиничен опит и прави ретроспективен анализ върху резултатите от клинични случаи без ретроградна заплънка, клинични случаи с ретроградна заплънка от МТА и IRM, подкрепени с изводи, които могат да бъдат приложени в бъдеще от колегите по дентална медицина. Цитирани са 346 източника. Монографията е насочена към клиницисти, проявяващи интерес към ендодонтската хирургия и би била полезна за специализанти и студенти, тъй като обогатява ендодонтската наука и практика.

 

Рисков профил и профилактика на деца с преждевременно екстрахирани временни зъби комплексно лечение – Терапевтични и ортодонтски аспекти
Автор: Радосвета Андреева-Борисова
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-7137-91-0 В нашата литература липсват – споделят рецензентите – изградени правила и принципи на мултидисциплинарен подход при лечение на деца с преждевременна екстракция на временни зъби, както с локална, така и под обща анестезия. Това е причината монографията на д-р Радосвета Андреева да е особено актуална и значима. Авторката подробно анализира рисковите фактори, които сами по себе си биха предизвикали преждевременна зъбна екстракция, като по този начин определя степента на значимост на всеки от тях. Най-високо оценени обаче трябва да бъдат създадените от авторката:

  •     алгоритъм за лечение на деца с преждевременна загуба на временни зъби на три нива на профилактика,
  •     алгоритъм за лечение на такива деца под обща анестезия и протокол за поставяне на местопазители от детски и общопрактикуващи дентални лекари.
Орофациални изяви на някои алергични болести
Издателство: Медицински университет – Варна Година на издаване: 2016 ISBN: 978-619-221-016-8 В монографията си авторът споделя своя личен опит, направен въз основа на клинични и параклинични изследвания на българската популация в Североизточна България, район, в който за първи път от десет години насам във Факултета по дентална медицина, МУ-Варна, работи колектив от специалисти по дентална клинична алергология. Специално заслужава да се отбележи доброто представяне на „Синдрома на парещата уста” и заключението от проучванията, че той има полиетиологичен характер и че алергенната сензибилизация и патогалванизмът не са водещи фактори за неговото възникване.Съдържание на монографичния труд по глави:

  •     Алергични болести
  •     Алергия към дентални материали и орофациалните ѝ изяви
  •     Синдром на парещата уста
  •     Медикаментозна алергия и орофациалните ѝ изяви
  •     Хранителна алергия и орофациалните ѝ изяви
  •     Препоръки към денталния лекар

В монографията са цитирани 252 източника. Д-р Балчева е първият асистент по дентална клинична алергология във ФДМ-Варна. Има придобита специалност по дентална клинична алергология и докторска степен след успешно защитена дисертация (2015) на тема „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия”.

 

 Helicobacter pylori и устната кухина
Автор: Владимир Панов
Издателство: Медицински университет – Варна
Година на издаване: 2016 Монографията съдържа 200 страници и е съставена от предговор, 6 глави, заключение и книгопис с цитирани 426 източника. Проследен е историческият път на откриване на микроорганизма и изясняване на ролята му в човешката патология. Описани са данните за епидемиологията, начините на заразяване, симптомите и заболяванията свързани с инфекцията. Проследен е пътят и развитието на медицинската наука в България по този въпрос. Отделна глава е посветена на методите за диагностика и терапевтичните комбинации. Монографичният труд прави принос към специализираната литература, третирайки един актуален проблем и фокусирайки се върху неговата интердисциплинарност. Акцентът на монографията е върху инфекцията с Хеликобактер пилори и устната кухина. Проучванията в тази сфера, особено в нашата страна, са малко. Доц. Вл. Панов не само отразява световните данни, натрупани по отношение на редица патологични процеси в устата, но ни запознава и с резултатите от собствените си проучвания, вкл. и върху някои домашни животни. В този аспект той се явява един от пионерите в България. Книгата представлява интерес не само за специалисти по орална медицина, но и за гастроентеролози, общопрактикуващи лекари, студенти и всички, които се интересуват от съвременните разбирания по темата.