Едно от най-големите постижения за Университетския медико-дентален център се състои в постоянното извършване на широк спектър от научни изследвания на световно ниво, намиращи приложение в практическата дентална медицина в областта на имплантологията, ендодонтия, пародонтологията и други. Внедрените, научно потвърдени иновации в денталната медицинска помощ водят до по-добри, по-бързи и висококачествени резултати при поставяне на зъбни импланти, възстановяване на липсващи зъби, лечение на тотално обезз​ъбяване, дълбоки пулпити и периодонтити, костна регенерация и много други проблеми свързани с устната кухина. Нововъведените методите за лечение са щадящи и минимално инвазивни, травмата и болката за пациента е многократно по-малка. Всяка година научно-практическите изследвания на специалисти от Университетския медико-дентален център се включват в проектите за новите подходи за диагностиката и лечението на стоматологичните заболявания, чрез които зъбното здраве и качеството на живот на пациентите се повишава. Нашите специалисти заедно с други организации са постоянно в процес на активно развитие в областта на високите технологии и иновативните медицински грижи. Центърът работи в тясно сътрудничество с водещи научно-изследователски и образователни центрове в България и други страни в Европа.
защита вълчева

На 06.02.2020г. се състоя публична защита на д-р Елица Джонгова за присъждане на ОНС “Доктор”. Темата на дисертационния й труд е “Вестибулопластика с ксеногенен дермален трансплантат”, като за пръв път в България се проведе изследване, което да проучи свойствата свойствата на ксеногенен дермален трансплантат от животински произход при прилагане за вестибулопластика и последващо подвижно протезиране и за пръв път се направи епидемиологично проучване в гр.Варна, което да установи каква е честотата на пациентите с напълно обеззъбени челюсти, както и разпределението им по пол и по причина за загуба на съзъбие.

защита вълчева

На 14.01.2019г. се състоя публична защита на д-р Зорница Вълчева за присъждане на ОНС “Доктор”. Темата на дисертационния й труд е „Зъбно-челюстни деформации във временно и смесено съзъбие при деца със затруднено носово дишане”, като за първи път у нас е направен сравнителен цефалометричен анализ между деца със затруднено носово дишане, вреден навик да се диша през устата и клинично здрави деца дишащи през носа.
new-dental
На 28.09.2018г. Доц. д-р Радосвета Андрева защити дисертационен труд за присъждане на научна степен “Доктор на науките”, с темата на дисертационния труд „Комплексно дентално лечение на деца под обща анестезия”. За  първи  път  в  достъпната  ни  литература  е  изведен  и приложен    алгоритъм    за    комплексна    дентална профилактика и  лечение  на деца под обща анестезия.
д-р Ирена  Георгиева защити дисертационен труд на тема „Клинико-морфологични особености на пародонта в естетичния участък на горната челюст” За първи път в рамките на страната се прави СВСТ -изследване на

големината на разстоянието  между  контакт-пункта  и  билото  на  интерденталната  кост сред извадка от представители на българското население.

д-р Милена  Георгиева-Димитрова защити дисертационен труд на тема „Индиректни естетични възстановявания, изработени с помощта на CAD-CAM-технологии при постоянни детски зъби”, като направи  in vitro сравнителна оценка на дебелината на цимента (ГЙЦ/двойно-полимеризиращ) при циркониеви вставки изработени с CAD/CAM технология  и при вставки от лабораторен композит.

Д-р Гергана  Иванова в началото на месец Юни 2018г. защити дисертационен труд на тема „Ротирани горни първи молари и необходимост от корекцията им”. За  първи  път  у  нас  се  извършва  изследване  на  степента  на  ротация  на  ГПМ  като  се анализира по три различни методики ( Friel, Henry и Vigano) и е установен полов диморфизъм при ротация на ГПМ с по-висока честота при момичетата, което не срещнахме в достъпната ни литература.

На 23.02.2018 г. се проведе заседанието на Научното жури,на което д-р Евгени Димитров  успешно защити

дисертационен труд на тема „Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари”. За първи път у нас се изследва лечение на втори клас кариозни лезии на временни молари по техниката на Hall, като с практическа значимост е Модифициране на критериите за изпълнението на техниката на Hall.

Д-р Албена Генчева на 14.09.2017г. публично защити дисертационен труд на тема „Алтернативни методи за хирургично лечение на ретинирани долни трети молари“, като в този труд за първи път в България бяха проведени изследвания на пародонталния статус на втория молар в областта на дисталната повърхност след извършване на коронектомия и ортодонтска екструзия. Д-р Генчева предложи оригинален метод за ортодонтска екструзия с последваща екстракция на високорискови ДТМ с индивидуално изработен пръстен с припоена гредичка. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Д-р Генчева прочетете тук
На 23.06.2017г. в аудитория „Доц. д-р Димитър Клисаров“ на Факултета по дентална медицина се състояха три публични защити за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ на лекари по дентална медицина, които работят в Универстетския медико-дентален център. В състава на Научното жури по процедурите бяха едни от най-известните и доказали в съответните области на медицината специалисти в България – Акад. проф. д-р Николай Попов, д.м.н., Проф. д-р Емилия Георгиева, д.м., Проф. д-р Темелко Темелков, д.м.н., Проф. д-р Божидар Йорданов, д.м., Проф. д-р Ангелина Киселова, д.м.н. и други.
Д-р Мария Митева защити дисертационен труд на тема „Ефективност на високоенергийните лазери при нехирургично лечение на възпалителните заболявания на пародонта”, като в него за първи път се сравнява клиничната ефективност на Nd:YAG, Er,Cr:YSGG и диоден лазери в нехирургичното лечение на възпалителните заболявания на пародонта. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Д-р Митева прочетете тук.
Д-р Добринка Дамянова представи дисертационния труд с тема: „Профилактика и лечение на началния дентален кариес с флуорни лакове в детска възраст от 3 до 6 години“. За първи път се изследва ефикасността на минерализиращ флуорен лак CV с цел прилагането му за неинвазивно лечение и реминерализация на началните дентални лезии на в ременните зъби. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Д-р Дамянова прочетете тук.
  Третата публична защита на дисертационен труд бе на тема „Оценяване и превенция на риска от кариес при деца страдащи от някои бъбречни заболявания”. Д-р Сирма Ангелова акцентира върху вниманието на клиницистите лекари по дентална медицина да организират провежданата от тях диагностична, профилактична и терапевтична дейност относно орално-денталния статус на децата страдащи от нефротичен синдром и пиелонефрит в съответствие с прийомите на превенция на риска от кариес. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Д-р Ангелова прочетете тук.
На 18.11.2016г. в аудитория “Димитър Клисаров” на Факултета по дентална медицина се състоя публична защита на д-р Елица Събева за присъждане на ОНС “Доктор”. Представен бе дисертационен труд с тема „Фактори повлияващи първичната стабилност на интраосалните винтови имплантaти”. Д-р Събева в своето изследване за пръв път в света използва инфрачервена термография за визуализиране и измерване на покачването на температурата в областта на кресталната кост по време на поставянето на интраосални винтови имплантати. Потвърдено беше, че с нарастването на имплантатния диаметър и имплантатната дължина се увеличава и първичната стабилност на интраосалните винтови имплантати. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Д-р Събева прочетете тук.
На 27 Септември 2016г. се състоя публична защита на д-р Христиана Маджова за придобиване на ОНС “Доктор”. Темата на дисертационния й труд е „Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване”. Д-р Маджова установи взаимовръзката между рисковите фактори (лош метаболитен контрол, лоши орално-хигиенни и хранителни навици) и възникването на орална патология. Част от дисертационния труд е разработването на алгоритъм за комплексен медико-дентален подход за профилактика и лечение на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване и протокол за поведение на денталните лекари. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Д-р Маджова пречетете тук.
В края на месец Септември 2016г. на Доц. д-р Владимир Панов бе присъдена научна степен “Доктор на медицинските науки”. В дисертационния му труд на тема „Промени в оралната среда и общи заболявания” се анализира връзката между болести на устната кухина и общи заболявания в различни възрастови групи. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Доц. Панов прочетете тук.
На 12 Юли 2016г. година на Ръководителя на Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия Доц. д-р Тихомир Георгиев се присъди втората във Факулета по дентална медицина – Варна научна степен “Доктор на науките” след успешна защита на дисертационния труд на тема: „Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната им плантология”. Доц. д-р Тихомир Георгиев предложи свой оригинален начин за измерване на обема на максиларния синус чрез софтуера на конично – лъчевия томограф Planmeca ProMax 3D Max за и първи път в страната доказа връзка между възпалителните процеси на пародонта и хроничното разрастване на мембраната на максиларния синус, като потвърди че СВСТ се явява златен стандарт в преоперативното изследване и подготовка на хирурга за операции засягащи латералната стена на максиларния синус. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Доц. Георгиев прочете тук.
 На 14.01.2016г. в аудитория Димитър Клисаров на Факултета по дентална медицина се състоя публична защита на д-р Нина Милчева за присъждане на ОНС “Доктор”. Темата на дисертационния й труд е „Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби“. Чрез резултатите от изследванията д-р Милчева потвърди и допринесе към международния опит за утвърждаване на методите на индиректно и директно пулпно покритие, като успешни в лечението на обратимите пулпити при временните зъби. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на д-р Милчева прочетете тук.
Д-р Радосвета Андреева също защити своя дисертационен труд на тема: „Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители“. За първи път у нас се прави подробен рисков профил на деца с преждевременна загуба на временни зъби със смесено съзъбие.Направен е задълбочен анализ на рисковите фактори, водещи до преждевременна загуба на временни зъби. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на д-р Андреева прочетете тук.
На 13.01.2016г. беше защитена и първата дисертация за годината във Факултета по дентална медицина. Д-р Теодора Таргова представи своя дисертационен труд на тема: „Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания”., придобивайки образователна и научна степен “доктор”. Д-р Теодора Таргова потвърди в работата си тясната връзка между диабет при деца и тежестта на пародонталните заболявания. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на д-р Таргова прочетете тук.
В края на 2015г. година на ръководителя на Университетски медико-дентален център Доц. д-р Стефан Пеев е присъдена научна степен “Доктор на науките” след успешна защита на дисертационния труд на тема: „Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост”. Доц. д-р Стефан Пеев предложи свой оригинален протокол за подбор на метод за приложение на денталните имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост, както и съответна класификация на костен дефицит. За първи път в света се описва пиезохирургическа техника за транспозиция и латерализация на n.alveolaris inferior. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на Доц. Пеев прочетете тук.
През 2015 година трима от специалистите в Университетския медико-дентален център защитиха дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: Д-р Георги Папанчев, д.м. с дисертационния труд на тема: „Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати”. Създадена е оригинална методика за повдигане пода на максиларния синус (синус-лифт) с латерален достъп, при която за изолиране на костновъзстановителния материал от синусната лигавица се използва колагенов флийс. Доказано е отсъствието на статистически значима разлика в количеството и качеството на новообразуваната костна тъкан, получена при повдигането на пода на максиларния синус с латерален достъп, между 6 и 9 месец, което дава основание сроковете за отложено поставяне на дентални имплантати след тази манипулация да бъдат редуцирани с три месеца (на 6 месец). Допълнителна информация за постиженията в изследванията на д-р Папанчев прочетете тук.
Д-р Цветелина Борисова, д.м. с дисертационния труд на тема: „Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване”. За първи път у нас е доказано, че когато е изпълнен протоколът по описаната от нас методика за ортоградно запълване на ендодонта на зъба, използването на ретроградна заплънка не подобрява оздравителните процеси. Това от своя страна допринася за съкращаване на времето за изпълнението на цялата процедура, намалява риска за постоперативни усложнения и понижава значително разходите, необходими за изпълнението й. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на д-р Борисова прочетете тук.
Д-р Миглена Балчева-Енева, д.м. с дисертационния труд на тема: „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия”. За пръв път е изследвана връзката между сенсибилизацията към главни алергени от полени rBet v2, алерген от соя rGly m4 и сенсибилизацията към специфични алергени от плодове и зеленчуци. Допълнителна информация за постиженията в изследванията на д-р Балчева прочетете тук.