standard-title Проф. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н.

Проф. д-р Тихомир Георгиев, д.м.н.

 

Специалист: Орална хирургия
Специализира: Дентална имплантология
Научна степен: Доктор на науките (д.м.н.)
Стаж: 22г. дентална практика Работи в УМДЦ от създаването му
Езици: Руски и английски език

Образование: Завършва Стоматология в Стоматологичен факултет към Медицински университет – Пловдив и придобива образователно-квалификационна степен “магистър” по Стоматология през 1997г. От 2008 г. е асистент в Катедра по Орална и Лицево-челюстна хирургия, Пародонтология и СОД във Факултет по Дентална медицина на Медицински университет – Варна. През 2001г. придобива специалност “Орална хирургия” и по-късно защитава дисертационен труд на тема: “Особености на хирургичното лечение на генерализирания пародонтит в условията на нарушена минерална плътност на костта”. През 2010 г. е избран за Главен Асистент към Катедрата. Хабилитира се през април 2013 г., а от септември 2013 е избран за ръководител на обособилото се УНС по Орална Хирургия. На 12 Юли 2016г. година на Ръководителя на Катедра по орална и лицево-челюстна хирургия Проф. д-р Тихомир Георгиев се присъди втората във Факулета по дентална медицина – Варна научна степен “Доктор на науките” след успешна защита на дисертационния труд на тема: „Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната им плантология”.

Публикации: Има над 40 публикации и 10 участия в международни научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на оралната хирургия и имплантологията.

Членство: БЗС, ITI, БАОИ, СОЛЧХ, Българско Научно Дружество по Дентална Медицина