standard-title Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м.

Специалист: Анестезиология и интензивно лечение
Езици: Немски, английски и руски език

Проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м. завършва висше медицинско образование степен „Магистър” в МУ-Плевен през 1984 г. Придобита образователно-квалификационна степен “Магистър” и по специалността „Здравен мениджмънт”. Специалист е по анестезиология и интнезивно лечение от 1991г. Защитава докторска дисертация и получава научна и изследователска степен „Доктор” през 2000г. На Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, д.м. е присъдена академична длъжност „Доцент” през 2005г. и академична длъжнаст „Професор” през 2013 г. Специализации в Австрия, Германия, Англия. 2009 г – Национален консултант по трансплантология. Член на Съвета и представител на България в  Европейската асоциация на анестезиолозите – 2012 и 2013 г.Клинични и научни интереси в областта на трансплантология, анестезия и интензивно лечение, лечение на остра и хронична болка.

Членство:

Член на дружеството на Българските анестезиолози;1993 г – Член  на  дружеството на немско-говорещите невроанестезиолози и невроинтензивисти – ADNANI : ARBEITSGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHSPRACHIGER NEUROANESTHESISTEN UND NEUROINTENSIVMEDIZINER;1997 г – Активен член на Академията на науките в Ню Йорк ;1998 г – Член на БУЛСПЕН;1999 г – Член на дружеството на координаторите по трансплантация в Европа – ETCO : European Transplant Coordinators Organization; 2002 г – Член на Научния съвет към програмата за чернодробна клетъчна трансплантация  CYTONET; 2003 г – Член на Научния съвет към програмата за тъканна експлантация ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ2003 г – Член на експертен съвет за изготвяне на наредби за приложение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки; 2005 г – Член  на  Европейската  асоциация  на  анестезиолозите; 2007 г  –  Член  на  Европейската  асоциация  на  тъканните  банки; 2007 г – Член  на  Специализирания  научен  съвет  по  хирургия  при  ВА2012-2013 – член на Съвета на Европейската асоциация на анестезиолозите ESA