Назначаването на интерпрокисмална панормана снимка (ОПГ, ортопантомография) е свързано с търсенето на находки, като кариес предимно при съседни (апроксимални) зъбни повърхности.

Изследването се извършва с Рентгенологичен апарат за 2D образи – Planmeca ProMax 2D в Университетски медико-дентален център – Варна.